Wymagane skierowania

Skierowania wymagane do poradni specjalistycznych:

Od wymogu posiadania skierowania zwolnieni są kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby represjonowane po okazaniu odpowiedniego dokumentu.

Skierowanie w szczególności zawiera:

Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:

Dane identyfikujące zakład, czyli:

Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakładu, czyli:

Oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

Inne:

Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie, czyli:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 252, poz. 1697).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.)